Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Ne tégy a te.."5.

2012.02.12

 Pszichoanalízis

A "pszichoanalízis" (lélekvizsgálat), amelyet bizonyos idegorvosok, sőt köztük Isten országának a munkásai is alkalmaznak, a lélekgyógyászat új módszere. Azt kívánja, hogy az ember mélyen a tudatalattiban, a fantáziában és a tisztátalan szexuális álmokban kutasson, és igyekszik egészségtelen "önmagába nézés" által megállapítani az erkölcsi zavarok okát, hogy meg lehessen találni a lélek gyógyulását, egyensúlyát és békességét.

A lélek területén dolgozik, emberi erőfeszítéssel, a szellem területének semmibevételével, de csak látszatbékességet adhat, mivel nem távolítja el a kereszten történt megváltás útján a baj gyökerét, a bűnt. Kezelése által nyitottá teszi a lelket minden lehetséges, veszélyes okkult hatalomnak, amelyek azt megkötözik, ahogyan azt a tapasztalat mutatja.

Tagadja a bűn realitását, és sokszor akadályozza vagy tönkreteszi az Isten Igéjébe vetett egészséges, biblikus hitet. A pszichoanalízis vagy "autoanalízis" új, tudományos formái elhatárolják magukat az alapító Sigmund Freud módszerétől, aki túlságosan is kihangsúlyozta a szexualitást. Ennek ellenére mindig kiteszik a lelket annak a veszélynek, hogy okkult hatalmak befolyásolják és megkötözik.

Gyógyítás telepátia, azaz távgyógyászat által. Elegendő egy levél vagy telefonhívás, vagy bizonyos tárgyak elküldése (pl. haj), hogy a beteget gyakran nagy távolságból is - okkult és spiritiszta hatalmak segítségével kezeljék.

Betegség fölismerése kézírásból (látnoki módon vagy inga útján).

Gyakran szolgál a szuggeszció (távszuggeszció vagy önszuggeszció) gyógyító eszközként, amely a lelki életet önkényesen befolyásolja. Főként Coué francia orvos terjesztette el Európában gyógyászati módszerét, amelyben az ember önszuggeszció által felhasználja a "tudatalatti lelki erőit". Ezeket a "lelki erőket" azonban gyakran gonosz szellemek egészítik ki vagy erősítik fel, kivált távszuggesztió esetében, és ezáltal a páciens démoni befolyásoltság alá kerül.

Hipnózis

A hipnózist, amely által emberek magnetikus álomba, vagy alvásszerű állapotba kerülnek, sokszorosan alkalmazzák gyógymódként (kivált álmatlanság, idegbetegségek stb. esetén). Ezáltal gyakran súlyos lelki károsodás éri a beteget, ama szellemi kötelékek mellett, amelyek a hipnotizáló, spiritiszta, okkult erők révén hatnak a betegre. A hipnózis vagy szuggeszció ősi, pogány, keleti, démoni művészet, amelyet már a legrégibb népek a jövendőmondásnál használtak. Újra életre kelt a "modern tudomány" ártalmatlannak látszó köntösében, és szinte akadálytalanul készíti az utat más modern elvakító és gyógyító módszerek számára.

A hipnózis a leghatásosabb eszköz arra, hogy az akarat és a tudatos értelmi cselekvés kikapcsolásával megnyíljon a tudatalattihoz vezető ajtó a gonosz szellemek számára.

Még ha valaki puszta szórakozásból vagy kíváncsiságból vesz is részt hipnotizőrök ülésein, annak is szellemi beszennyeződés a következménye, amelyből bűnbánattal és bűnvallással kell megtisztulnia (1János 1,9).

Gyógymagnetopátia - a beteg kezelése némely emberben állítólag meglevő magnetikus erő által. Alapítója, Mesmer, abból indult ki, hogy a hipnózis jelenségeinek alapja okkult erőkiáradás ("állati magnetizmus"), amely simogatás, kézrátétel vagy pálcával történő érintés útján továbbadható, és bizonyos betegségeket meg tud gyógyítani. Az ilyen gyógyító magnetizőrök kisugárzásai mögött spiritiszta erők állnak, éppúgy, mint a hipnotizőrök mögött.

 

Mit szól ehhez Isten?

Az élő Isten halálosan komolyan óv ilyen vétkes cselekedetektől:

"Varázslást ne űzzetek, és ne jövendölgessetek!... Ne forduljatok halottidézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert tisztátalanná teszitek magatokat velük... Ha valaki halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz fordul... ellene fordulok az ilyen embernek, és kiirtom népe közül"

(3Mózes 26,31; 20,6).

 

"Ne legyen köztetek... varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik"

(5Mózes 18,10-12).

 

"...akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled... tűz égeti el őket"

(Ézsaiás 47,13-14).

 

"Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait?"

(Cselekedetek 13,10).

 

Reinkarnáció = A halál utáni újra és újra testet öltés. Ez a távol-keleti vallások (hinduizmus és buddhizmus) s a nyugati ezoterikus-okkult áramlatok véleménye, mint a teozófia, antropozófia és a New Age. Bár az egyes rendszerek között van bizonyos különbség, az alapgondolat azonban ugyanaz. Az ember meghal, de a szellemi, láthatatlan része tovább él, és egyszer, valamikor új földi testet ölt.

A hinduizmus szerint az ember állatalakot is ölthet, míg a nyugati gondolkozás befolyása alatt álló rendszerek ezt a nézetet elvetik. Szerintük az ember a jövőben mindig ember alakban jön a világra, a jelenleginél jobb vagy rosszabb helyzetben, attól függően, milyen "karmá"-t érdemelt ki magának.

A karma a sors törvénye, bizonyos értelemben a jó és rossz cselekedetek összessége, amelyek az élet végén egymással szembeállítva - attól függően, hogy a mérleg nyelve melyik oldalra billen határozzák meg a következő életet. A jó cselekedetek túlnyomó súlyánál például mint leendő herceg vagy üzletember jövök a világra, míg a rossz cselekedet a következő életben koldussorsot vagy nyomorék gyermeket eredményezhet.

A reinkarnáció gondolata tehát számol a halál utáni élettel. Látszólag reménységgel ajándékozza meg az embert, hiszen valahogy tovább fog élni. Ez a reménység azonban nem kecsegtet semmi jóval, nem okoz örömet, inkább nyomasztó és félelmetes. Mindig kérdéses, hogy elegendőek-e a cselekedeteim a továbbfejlődéshez vagy egy boldogtalan létezésbe taszítanak? És meddig forog még az ilyen "újjászületések" kereke? Mikor áll meg már végre?

Ilyen és hasonló gondolatok foglalkoztatják az embert, ha hisz a reinkarnációban. Nem csoda, hogy a távol-keleti vallások átoknak tekintik, amelytől az ember jó cselekedeteivel kétségbeesetten próbál szabadulni. Csak az újkori nyugati gondolkodók, mint G. E. Lessing és Rudolf Steiner próbáltak ennek pozitív magyarázatot adni (a reinkarnációt például újabb és újabb tanulási lehetőségnek tekintették). Ezek a magyarázatok azonban nagyon mesterkéltnek látszanak, mert mit használ például az újabb ismeret elsajátítása, ha az ember a következő életében nem emlékszik az addig tanultakra?!

A reinkarnációba vetett hit alapjaiban pesszimista tanítás, és ezt a gyökeret semmilyen magyarázattal sem lehet eltitkolni. Példa erre Christiane Gratenau egykori antropozófus. "Rudolf Steinertől Jézus Krisztusig" (Evangéliumi Kiadó) című könyvében elmondja, miért ment tönkre a reinkarnációba - annak antropozófiai formájába - vetett hitétől: "Egyre inkább és nyomasztóan megértettem, milyen nagy az a bűn, amit már eddig is magamra vettem. Milyen sok vétket kell levezekelnem ebből az életből a következő életemben!

Remélhetem valaha is, hogy vége szakad egyszer a reinkarnációm? Hiszen az egyik életben nem csak az előző élet vétkeit kellett levezekelnem, hanem minden újabb életben újabb bűn járult hozzá. Valószínűleg újra és újra világra kell jönnöm, és ez örökké fog tartani annak reménye nélkül, hogy egyszer tökéletes leszek és a szellemi világban maradhatok. Rettenetes kilátás!"

A fenti szavakban egy olyan ember reménytelensége és céltalansága kap hangot, aki magát akarta megváltani. Ez természetesen nem sikerülhet. Isten Igéje józanul megmondja az 1Mózes 8,21-ben: "Gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva". Majd a Róma 3,10-12-ben: "Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem". Az önmegváltás a reinkarnáció és karma útján illúzió. Az ember így sohasem jut célba, csak kétségbeesik. Ez a gondolkozás - a halállal mindennek vége megoldáshoz hasonlóan - nem ad igazi reménységet és nem ad célt.

Nem ismeri a felelősségtudatot sem. Hiszen az ember szenvedését az előző reinkarnációból való karmának tulajdonítja. E szerint a felfogás szerint ő maga a hibás, ha például koldus lett belőle vagy leprában sorvad el. Az India utcáin tapasztalható kimondhatatlan nyomor és közömbösség többet árul el a reinkarnáció következményeiről és a karma tanításáról, mint minden teológiai vita! Ez a tanítás sem tud tehát megnyugtató választ adni a halál utáni élet kérdésére.

 

Fölismerted már azt a borzalmas veszélyt, amely mindazokat fenyegeti, akik efféle dolgokat cselekedtek és cselekszenek?

Isten Igéje, a Biblia nem hagy téged bizonytalanságban. A Szent Isten kijelenti:

"A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam: akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát"

(Galata 5,19-21).

A Szentírás utolsó lapjairól is figyelmeztet az Úr szava:

 

"A gyáváknak és a hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál..." (Jelenések 21,8).

 

El akarod kerülni Isten haragját?

Mit tegyünk? Valld meg minden utálatos tettedet és bűnödet Isten Fia, az Úr Jézus Krisztus előtt, sorold fel és nevezd nevén minden egyes vétkedet, miközben bánod tetteidet. Kutasd fel életed valamennyi babonás dolgát, amelyekben vétkeztél. Tárd fel kíméletlenül múltadat Őelőtte, és hívd segítségül az Ő nevét.

Isten maga bátorít erre ígéretével: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól" (1János 1,9).

Ha az ebben a füzetben megnevezett gonosz dolgokkal kapcsolatba kerültél, lehetőleg ebben gyakorlott evangéliumi hitű lelkigondozó jelenlétében mondj el hangosan egy imádságot, amellyel elszakadsz azoktól, pl.: "Úr Jézus Krisztus, megtagadom az ördögöt és minden sötét művét és lényét, és átadom magam neked, Isten Fiának, a golgotai Győztesnek, hogy hűséges legyek hozzád hitben és engedelmességben mindvégig. Ámen!" Milyen biztató az Úr szava:"Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül" (Róma 10,13).

 

A megváltás elvégeztetett itt a szabadulás!

Az Úr Jézus megbűnhődött a bűnért és kifizette a váltságdíjat. Mindnyájunk számára lehetséges a szabadulás.

"Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen" (Jelenések 22,17).

"Aki énhozzám jön, semmiképpen ki nem vetem!" (János 6,37) - ma is hív az Úr Jézus.

Aki azonban nem törődik a nagy szabadítással, vagy megveti azt, az a Sátán hatalma alatt marad, és örök kárhozatra jut. A Sátán durva és finom eszközök segítségével uralkodik. Ha kell, igen elegánsan álcázza befolyását. Érti a mesterségét. A Sátán uralkodik e világ fölött, amely Isten Fiát elutasítja és megveti, és ezért Isten haragja vár reá.

 

Jézus Krisztus a Győztes!

Júda pusztájában Isten Igéjével állt Jézus Krisztus ellen a kísértőnek. Csodálatos hitből fakadó engedelmességgel vetette alá magát Atyja szavának és akaratának. Ezért lehetett Ő, a bűntelen és tiszta, a mi Megváltónk azáltal, hogy a kereszt átokfáján halálával legyőzte ezt az ellenséget.

Aki hittel és bizalommal leborul előtte, a nagy Megváltó előtt, és megvallja neki minden vétkét és bűnét, annak lelkiismeretéről leveszi a terhet, s csodálatos bűnbocsánatot és teljes tisztulást ajándékoz neki. Drága vérének ereje elég ahhoz, hogy minden bűnért eleget tegyen, és minden bűnöst megváltson!

Jézus Krisztus, az Úr, megszabadítja a Sátán által megkötözötteket az ördög és a sötétség hatalmából. Leoldja a babonák és a démonok által ránk rakott bilincseket. Ő megszabadít a halálfélelemtől is.

Áldott legyen dicső neve!

(János 8,36; 19,30; Kolossé 1,12-13; Zsidók 2,14-15; 9,22; 1Péter 1,18-19; 1János 1,7.9)

 

Gyakorlati tanácsok

Mondj el nyíltan és őszintén mindent egy bibliahű hívő embernek, akinek tapasztalata van a babonák sötét területén, és ismeri a megoldást. Keresd Isten gyermekeinek a társaságát.

Égess el minden könyvet, horoszkópot, amulettet, levelet, naptárt, folyóiratot, varázseszközt, amelyek által kapcsolatban voltál a babona bűnével. Kutasd át gondosan házadat, lakásodat, bútoraidat ilyen dolgok után!

 

Határozottan számold fel mindezt!

Olvasd naponta a Bibliát! Szakíts időt erre! Kezdd el pl. a Lukács evangéliumával, és olvass el belőle - lehetőleg hangosan - naponta egy-egy fejezetet. Olvasás előtt azonban kérd imádságban Istent, hogy világosítsa meg az Írást előtted, s közben is kiálts az Úr Jézushoz! Ő segít, ha őszintén kéred.

 

"Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös... térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani" (Ézsaiás 55,6-7).

 

„Siessetek, hamar lejár! Kegyelme már régóta vár,

ma még lehet, ma még szabad: borulj le a kereszt alatt!

Ha elkésel, mi lesz veled? Hogy mented meg a lelkedet?

Bezárul a kegyelmi út, lelked örök halálba jut.

Elszáll a perc, az életed, ma még ha jössz, elérheted.

Ne késs tovább, ne várj tovább, ma kérd Atyád bocsánatát!”

 

Ajánlott irodalom

Josuran, R.: A spiritizmus fertőjében

Gratenau, Ch.: Rudolf Steinertől Jézus Krisztusig (egy kötetben - Evangéliumi Kiadó)

dr. Erdélyi Judit: Természetgyógyászat az Ige mérlegén

Maharaj, R.-Hunt, D.: Egy guru halála (Evangéliumi Kiadó)

Gassmann, L.: New Age

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.